با عرض سلام خدمت همه دختران گلم.

پیشاپیش عید را به شما عزیزان  تبریک می گویم   امیدوارم رمضان خوبی را پشت سر گذاشته باشید. یعنی  از برکات این ماه بهره کافی را برده باشید .

براتون بهترین را آرزوها را دارملبخند

 

 شاد باشید و عیدتون مبارکقلب

نمونه سوالات در  همین بخش و زمان آزمو30 دقیقه می باشد                 

لطفا پاسخ سوالات به طور خصوصی برایم ارسا ل کنید .

 توجه : توجه :

بچه ها لطفا پاسخ سوالات را به روش زیر برایم ارسال کنید    

 سوالاتی که جواب آنها گزینه 1 است = سوال 1- 7 - 6-
سوالاتی که جواب آنها گزینه 2 است = سوالات 8- 1-2-
سوالاتی که جواب آنها گزینه 3 است = سوالات 3- 6-5
 سوالاتی که جواب آنها گزینه 4 است = سوالات 2-4-8

 کسانی که فرستادند هم ممنون میشوم دو باره بفرستید خیلی نا مرتب بود . البته اگر برایتان زحمت نشود . چون به این روش ساده می شود تصیح  کرد.      

آزمون تابستانه درس ادبیات دوره دستور زبان فارسی

توجه : همین سوالات درادامه مطلب به صورت رنگی و مرتب تر وجود دارد
 
ا-در کدام گزینه آرایه تشبیه به کار رفته است ؟
ا-ای هست کن اساس هستی /کوته زدرت دراز دستی
2- ای نام تو بهترین سر آغاز / بی نام تو نامه کی کنم باز
3- ای یاد تو مونس روانم / جز نام تونیست بر زبانم
4- ای کار گشای هر چه هستند / نام تو کلید هر چه بستند
2- ترتیب زمان فعل ها در دو بیت زیر  به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟  
دانه آرام بر زمین غلتید /رفت و انشای کوچکش را خواند .
گفت باغ بزرگی خواهم شد / تا ابد سبز سبز خواهم ماند
1-گذشته -گذشته -گذشته - آینده - آینده 
2- حال- گذشته - گذشته - آینده - حال
3- گذشته - گذشته -گذشته - حال -آینده -
4- حال - حال - گذشته - گذشته - گذشته - حال
3- کدام آرایه ادبی در عبارت :"تونیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی " دیده میشود ؟
1- تشبیه - تشخیص      2- تضاد- کنایه       3- سجع - کنایه          4- تشبیه - سجع
4- کدام گزینه تر کیب اضافی نیست ؟
 
 1- ایام طفولیت      2- خواب غفلت         3- پوستین خلق        4- مصحف عزیز
 
 5- کدام گزینه با متعبد هم خانواده نیست ؟ 

1- تبعید               2- معابد            3- عبادت               4- معبود  
 
6- نوع جمله یا جملات کدام گزینه با بقیه متفا وت است؟

1- برای تو چه ارمغانی بیا ورم این جمله پرسشی است
2-خواهش من این است 
3- دهان بازرگان از تعجب باز مانده بود 
4- نمی دانست چه بگوید 

7- با توجه به عبارت : " این دل ها هم چون ظرف هاست و بهترین آن ها نگاه دارنده ترین آن هاست" وجه شبه چیست ؟

1- شکنندگی         2- زیبایی             3- نگه دارندگی       4- کوچکی   

8- فعل کدام جمله اسنادی نیست ؟ 

1- هر گز از تلف شدن وقت خویش ناراحت و نگران نمیشوند. 
2- شهری به این صفا با هوای خو ب چرا زندگی مردمش کوتاه است .    
3- مدت عمر صاحبان قبور به روی سنگ ها حک شده بود .
4- یکی از بزرگان شهر را پیش خواند .
 
9- کدام گزینه ایستادند در زمان آینده را نشان میدهد؟؟
1- خواهد ایستاد      2- خواهید ایستا د  
      3- خواهند ایستاد         4- خواهیم ایستاد  
   
10-کدام گزینه دارای متمم است ؟ 

1- اکبر آقا این جا اصفهانه 
2- چه طور آدم می تواند بخوابد 
3- این جا پر از چیزهای دیدنیه 
4- چه غلطی کردیم تو را آ وردیم 

11-فعل کدام گزینه زمان حال است ؟ 

1- ناگهان مردی فریاد بر آ ورد 
2- اهل خانه گندم را با آسیا آ رد می کردند 
3- ما از فر مان خدا اطاعت می کنیم 
4- قلبش از خوشحالی سخت می تپید
 12-بن مضارع کدام گزینه صحیح است ؟
این سوال اشکال  دارد.  است را باید نیست مینوشتم و بشناس راشناس پس هر دو گزینه 2-4 صحیح در نظر گرفته میشود .جواب هم میشد 3
1- می شناختم : بشناس    2- توانسته بودم : توان  
  3- می کاشتند : کاش         4- افزوده ایم : افزا
13- در عبارت زیر چند ضمیر شخصی پیوسته به کار رفته است ؟
"آهسته بال و پرش را جمع کرد .اگر چه بارش دیشب کمی پرهایش را خیس کرده بود . باز خدا را ستایش می کرد که هنوز زنده است و می تواند روی ماهشان را ببیند و برایشان دانه ببرد ."
1- دو                 2- سه                    3- چهار                                    4- پنج
14
14- کدام گزینه واژه ی ساده  است؟ 

ا- شاگرد              2- تخته            3- نمادین               4- خاکی     

15-شکل زیر دو بیت اول کدام قالب شعری نیست ؟ 

...............................*          ...................................*
..............................             ...................................*

1- قطعه              2-  غزل               3- رباعی         4- قصیده   
16)تخلص یعنی :

1) نام و شهرت شعری شاعر     2- آهنگ مخصوص شعر   
   3- کلمه های هم وزن و هم معنی      4) بیت هایی که قافیه دارند
17) در بیت زیر چند جمله وجود دارد؟

 شبنم از روی برگ گل بر خاست             گفت: می خواهم آفتاب شوم 

1)   6جمله        2)  5 جمله               3) 4جمله                4)  3جمله

18) در کدام گزینه شناسه وجود دارد؟

1)می زد            2) می آمد              3) می رود            4) می افتاد 

19) نویسنده ی داستان آدم آهنی و شاپرک چه کسی است؟ 
1- ویتاتو ژیلینسکای        2- سنت اکزو پری 
3- ویکتور هوگو                4- تولستوی       
  
20-  یک سوال چهارگزینه ای خودتان با پا سخ صحیح بنویسید 
 

                 
                                                                                                             تشویق